Informacje podstawowe o działalności
Grupa firm
Szczegółowe informacje o działalności:

Kreowanie lokalnych rynków kapitałowych - konsultacje
Papiery wartościowe - konsultacje
Prywatyzacja zasobów mieszkaniowych poprzez emisję obligacji
Konwersja zadłużenia górnictwa
Sekurytyzacja należności przemysłowych
Imienny Certyfikat Podmiotu Gospodarczego
Certyfikat Własny Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego (CWPBO)
Program obsługi obrotu wekslowego
Finansowanie zadań publicznych struktur samorządowych
Sekurutyzacja kontraktów zdrowotnych
Obsługa emisji Hipotecznych Listów Zastawnych Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny SA
Monitorowanie legislacji sekurytyzacyjnych w Ustawie o funduszach inwestycyjnych
Standaryzacja udostępniania spółek celowych dla wdrożeń sekurytyzacji należności
Rozwiązania dla wdrożeń narzędziowych Lokalnych Rynków Kapitałowych

Informacje prawne

 

Informacje podstawowe o działalności

Wydawnictwo Papierów Wartościowych jest firmą konsultingową, specjalizującą się w doradztwie finansowym z zakresu inżynierii finansowej - metod pozyskiwania środków finansowych, poprzez emisję papierów wartościowych i organizację tych emisji we współpracy z instytucjami finansowymi.

Główne obszary działania Wydawnictwa to:

  1. Doradztwo finansowe;
  2. Pełna obsługa emisji papierów wartościowych na rynkach niepublicznych;
  3. Organizacja finansowania przedsięwzięć i inżynieria finansowa;
  4. Doradztwo techniczne w zakresie zabezpieczeń druków wartościowych.

Wydawnictwo kontynuuje działalność rozpoczętą w czerwcu 1991 roku, w strukturze innego podmiotu gospodarczego. Jako odrębne przedsiębiorstwo, Wydawnictwo rozpoczęło działalność w styczniu 1994 roku. Siedziba i biuro spółki znajdowało się w Warszawie, obecnie (przejściowo) biuro znajduje się w Delegaturze w Katowicach.

W górę

Grupa firm

Wydawnictwo Papierów Wartościowych działało w grupie firm oferujących swe usługi jako doradcy prawni, finansowi, marketingowi i ekonomiczni. W skład tej grupy wchodzą:

  • HPH Holding spółka z o.o.
  • Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o.o.
  • I.DEAL Zespół Marketingu i Reklamy spółka z o.o.
oraz tzw. spółki celowe, powołane w celu sekurytyzacji należności:
  • SPV ALFA spółka z o.o.
  • SPV BETA spółka z o.o.
  • SPV GAMMA spółka z o.o.

 W górę

Szczegółowe informacje o działalności

Dokonania Wydawnictwa świadczą, że jest to spółka wyspecjalizowana we wdrażaniu opracowanych przez siebie koncepcji.

W toku prowadzonej działalności, Wydawnictwo - oprócz fizycznej realizacji emisji papierów wartościowych - realizowało między innymi:

W górę

Kreowanie lokalnych rynków kapitałowych - konsultacje
(1993-1995)

Konsultacje w programie dla Województwa Katowickiego pod nazwą "Kontrakt Regionalny", w tym współautorstwo rozdziału VI "Finanse", obejmującego zakres i formy działań instytucji kreujących i asymilujących kapitał na inwestycje infrastrukturalne w regionie (tworzenie lokalnych rynków kapitałowych). Doradztwo i uczestniczenie po stronie społecznej w negocjacji zapisów Kontraktu ze stroną rządową.

W górę

Papiery wartościowe - konsultacje
(1991-1993)

Prace w charakterze Konsultantów Rady Prezydenckiej, Prezesa NBP, Prokuratora Generalnego, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Przekształceń Własnościowych (Departamenty Reprywatyzacji i Powszechnej Prywatyzacji), Ministerstwa Finansów (Departament Polityki Finansowej i Analiz), Urzędu Rady Ministrów. Opinie Wydawnictwa dotyczyły zasad obrotu papierami wartościowymi w zakresie organizacji i technik gwarantujących bezpieczeństwo obrotu, długo i krótkookresowych zastosowań papierów wartościowych na rynku kapitałowym oraz restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw będących własnością Skarbu Państwa, poprzez jego kapitalizację.

W górę

Prywatyzacja zasobów mieszkaniowych poprzez emisję obligacji
(1993-1997)

Autorstwo programu prywatyzacji zasobów mieszkaniowych poprzez emisję obligacji, który został wysoko oceniony przez Radę d/s Prywatyzacji przy Prezesie Rady Ministrów oraz zarekomendowany przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Radę Programową Powszechnej Prywatyzacji Zasobów Mieszkaniowych, jako metoda modelowa. W latach 1994 - 1996 metodą wypracowaną przez Wydawnictwo i przy jego udziale, zrealizowano w kilku programach emisje obligacji o łącznej wartości ponad 500 000 000 zł.

W górę

Konwersja zadłużenia górnictwa
(1993-1999)

Autorstwo programu zmierzającego do konwersji zadłużenia górnictwa w papiery wartościowe i zorganizowania dla nich rynku.
Dwie emisje pilotażowe zrealizowane i dopuszczone do obrotu niepublicznego.
Opracowana linia instrumentów finansowych, wraz z zasadami organizacji emisji i obrotu, stanowią propozycję rozwiązań przewidzianych do wdrożenia w systemie rozliczeń okołobranżowych (firm związanych bezpośrednio lub pośrednio z sektorem górniczym) oraz rozliczeń na styku rynku finansowego i rynku surowcowych kontraktów terminowych.

W górę

Sekurytyzacja należności przemysłowych
(1998-2000)

Opracowanie modelu sekurytyzacji należności przemysłowych, umożliwiającego jednorazowe pozyskanie środków finansowych w odpowiedniej wysokości, po relatywnie niskich kosztach pieniądza i niskim koszcie procedur. Technikę tę wykorzystuje się zwykle tam, gdzie ograniczone jest pozyskiwanie środków z rynku kredytowego lub jest to zbyt kosztowne. Sekurytyzacji, czyli procesowi zamiany aktywów na instrumenty dłużne, które mogą stać się przedmiotem obrotu, mogą podlegać wierzytelności z kredytu, opłaty z leasingu długoterminowego, płatności handlowe, należności za wykonanie robót itp.

Zdobyte przez Wydawnictwo doświadczenia w tym zakresie, w pełni spełniły podstawowe założenia i cele, tj. wypracowanie i utrwalenie pozakredytowych technik pozyskania pieniądza, a także przyśpieszenie przepływów strumieni pieniężnych na pokrycie niedoborów środków finansowych spowodowanych wydłużeniem terminów odroczenia płatności.

Dla zrealizowanych programów sekurytyzacji należności, Wydawnictwo opracowało autorski papier wartościowy w formie imiennego weksla własnego - Weksel Inwestycyjny Programu Sekurytyzacji (WIPS).

W ramach wdrożenia modelu, zrealizowano program sekurytyzacji należności Bytomskiej Spółki Węglowej SA, związanych z dostawami węgla energetycznego do elektrowni i elektrociepłowni w I, II i III kwartale 1999 roku, na łączną kwotę 84 300 000 zł.
W programie tym, spółka celowa SPV ALFA wyemitowała i wykupiła Weksle Inwestycyjne Programu Sekurytyzacji (WIPS) na łączną kwotę nominalną 64,8 mln. Agentami płatniczymi czterech programów były: BUD-BANK SA i BUG SA. Wszystkie wyemitowane i objęte przez inwestorów weksle zostały wykupione zgodnie z zaplanowanymi terminami, a Aranżer otrzymał należną mu kwotę stanowiącą nadzabezpieczenie poszczególnych programów.
Szczegółowa prezentacja zrealizowanego programu pilotażowego zawarta jest w Raporcie końcowym Programu sekurytyzacji należności BSW SA z tytułu dostaw węgla dla elektroenergetyki w 1999 roku.

Wydawnictwo, będąc pionierem wprowadzania na polski rynek techniki sekurytyzacji, chce zdyskontować zdobyte doświadczenie i sprawdzone w praktyce rozwiązanie modelowe, aby zaoferować je do szerszego wykorzystania na polskim rynku. Dla realizacji tego celu niezbędne jest przeprowadzenie standaryzacji i ratingu autorskich procedur technik sekurytyzacji należności przemysłowych, opracowanych przez Wydawnictwo.

W górę

Imienny Certyfikat Podmiotu Gospodarczego
(1999-2000)

Opracowanie koncepcji Imiennego Certyfikatu Podmiotu Gospodarczego, bazującego na Certyfikacie Depozytowym (CD), który podobnie jak Certyfikat Imienny, jest papierem wartościowym opartym na przepisach prawa cywilnego, nominowanym w pieniądzu, posiadającym pakiet zabezpieczeń przed podrobieniem i fałszerstwem, stosowany w londyńskim certyfikacie depozytowym, określonym unormowaniami London Good Delivery Standards.
Rozwiązanie zawierające w swej konstrukcji instytucję finansową sprawia, że transakcja nie jest traktowana równoważnie z umową pożyczki, tworząc korzystną relację dla ponoszonych kosztów obsługi. W ramach wdrożenia programu, zrealizowano emisję Certyfikatów Hotel 500 dla Hotel 500 spółki z o.o., o wartości nominalnej 20 000 000 zł.

W górę

Certyfikat Własny Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego (CWPBO)
(2000)

Certyfikat Własny Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego jest autorskim modelem finansowania pozakredytowego przedsięwzięcia budowlanego bazującego na Certyfikacie Imiennym (CI) i został wdrożony dla J.W. Construction spółki z o.o. (wartość nominalna emisji 100 000 000 zł). Certyfikat jest papierem wartościowym opartym na przepisach prawa cywilnego, nominowanym w pieniądzu, posiadającym pakiet zabezpieczeń przed podrobieniem i fałszerstwem, stosowany w londyńskim certyfikacie depozytowym, określony unormowaniami London Good Delivery Standards.

CWPBO służy odseparowaniu trybu bieżącego przepływów pieniężnych - w zależności od postępu realizowanych nakładów rzeczowych, z równoczesnym przeniesieniem kwestii płatności w obszar operacji finansowych pomiędzy aktywnymi uczestnikami przedsięwzięcia inwestycyjnego (budowlanego).

Efektywnie, Imienny Certyfikat Przedsiębiorstwa Budowictwa Ogólnego pozwala na przeniesienie obowiązków fiskalnych wykonawcy przedsięwzięcia budowlanego (zarówno w zakresie podatków bezpośrednich, oraz pośrednich), na moment sprzedaży zrealizowanego obiektu.

Rozwiązanie to zostało bardzo dobrze ocenione przez Ministerstwo Finansów, jako instrument aktywizacji inwestycji rynku finansowego na rynku budowlanym.

W górę

Program obsługi obrotu wekslowego
(1999-2000)

Wydawnictwo jest autorem programu obsługi obrotu wekslami, którego podstawowym celem jest zwiększenie płynności finansowej podmiotów uczestniczących w transakcji kupna-sprzedaży, poprzez przyspieszenie przepływu środków pieniężnych.
Program obsługi obrotu wekslami pozwala kupującemu odroczyć płatność za zakupione produkty i usługi, wykorzystując do tego celu weksle. Z drugiej strony, sprzedający ma możliwość uzyskania środków pieniężnych w krótkim terminie, wykorzystując do tego celu firmę, która dokonuje dyskonta weksli kupującego. Wykorzystanie dodatkowego podmiotu, jakim jest firma wykonująca usługę, polegającą na przekazaniu weksli do dyskonta na otwartej dla tejże firmy linii dyskontowej, staje się niezbędne, gdy sprzedający nie ma możliwości dyskontowania weksli w banku (np. ze względu na przekroczenie limitu koncentracji).
Koncepcja Wydawnictwa została wdrożona dla firmy MIKAMA SA.

W górę

Finansowanie zadań publicznych struktur samorządowych
(1994-1997)

Wydawnictwo opracowało także koncepcję modelowych zasad finansowania zadań publicznych struktur samorządowych.

W górę

Sekurutyzacja kontraktów zdrowotnych
(2000)

We współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Górnośląską Agencją Przekształceń Przedsiębiorstw SA, Wydawnictwo pracuje w chwili obecnej nad modelem finansowania inwestycji w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poprzez przyspieszenie przepływu środków pieniężnych, w drodze sekurytyzacji należności z kontraktów zawartych ze Śląską Kasą Chorych. Zmiany polityczne przeszkodziły wdrożeniu programu pilotażowego.

W górę

Obsługa emisji Hipotecznych Listów Zastawnych Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny SA
(2000-2004)

Na zlecenie Rheinhyp - BRE Bank Hipoteczny SA w Warszawie, Wydawnictwo zrealizowało techniczną obsługę emisji Hipotecznych Listów Zastawnych w formie materialnej emitowanych w złotych polskich (PLN) a także w euro (EUR) oraz dolarach amerykańskich (USD), opracowując ich projekty graficzne oraz obsługując techniczną realizację wszytkich emisji. Listy zastawne zrealizowane zostały na dwupłaszczowych arkuszach zawierających kupony odsetkowe.

W górę

Monitorowanie legislacji sekurytyzacyjnych w Ustawie o funduszach inwestycyjnych
(2003-2004)

Wydawnictwo bardzo aktywnie włączyło się w prace nad Ustawą o funduszach inwestycyjnych zarówno na etapie prac sejomowych oraz senackich. Opracowano na zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu ekspertyzę "Rozwiązania ukierunkowane na sekurytyzację należności w rządowym projekcie ustawy o funduszach inwestycyjnych wraz z projektami podstawowych aktów wykonawczych (druki 1773 i 2105)", zabiegając o uwzględnienie spółek kapitałowych w grupie podmiotów uprawnionych do realizacji transakcji sekurytyzacyjnych.

W górę

Standaryzacja udostępniania spółek celowych dla wdrożeń sekurytyzacji należności
(2004-2007)

Opracowanie modelowych rozwiązań umożliwiających obsługę sekurytyzacji należności bankowych, podmiotów gospodarczych i instucji samorządowych w oparciu o Sekurytyzacyjny Dom Emisyjny - instytucję wyspecjalizowaną w kompleksowej transakcji sekurytyzacyjnej, skoncentrowanej na udostępnianiu spółek celowych (SPV) wraz z pełnym serwisowaniem ich działania w trzech fazach wdrożeniowych sekurytyzacji: jej przygotowaniu (od zbadania podatności aktywów na sekurytyzację, po opracowanie dedykowanego wskazanemu inicjatorowi - projektu finansowego); realizacji transakcji (od określenia warunków nabycia aktywów poprzez opracowanie modelu emisyjnego papierów dłużnych, ich emisję i skuteczne uplasowanie); obsłudze rozliczeń (od monitorowania terminowości spływu należności z jednoczesnym interweniowaniem wobec przypadków odstępstw od założonych projekcji, po wykup i umorzenie papierów dłużnych oraz końcowe rozliczenie programu).Więcej informacji na temat sekurytyzacji należności znajduje się na stronie: www.sekurytyzacja.info udostępnionej przez Wydawnictwo.

W górę

Rozwiązania dla wdrożeń narzędziowych Lokalnych Rynków Kapitałowych
(2007-2008)

Projekt i organizacja Platformy Elektronicznej Rynku Obligacji tworzącej zręby dla oprzyrządowania kapitałowego Lokalnych rynków kapitałowych organizujących dystrybucję pieniądza poprzez transakcje krótko terminowymi papierami dłużnymi w obrocie niepublicznym dla podmiotów gospodarczych i instytucji. Opracowanie panelu informacyjnego http://pero.wpw.pl oraz transakcyjnego https://pero.wpw.pl udostępnianego uprawnionym nabywcom.

W górę

Emisyjne Systemy Transakcyjne dla LIRK
(2009-2011)

Wdrożenie rozwiązań systemowych Platformy Elektronicznej Rynku Obligacji dla udostępnienia Emisyjnych Systemów Transakcyjnych Animatorom Lokalnych Internetowych Rynków Kapitałowych (LIRK). Uruchomienie portalu informacyjno transakcyjnego opartego na domenie i-obligacje.pl

W górę

 

 

Informacje prawne

Wydawnictwo Papierów Wartościowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Warszawie pod numerem RHB-39337, dnia 21 stycznia 1994 roku, z kapitałem zakładowym 500.000 PLN.

Regon: 01047026

NIP: 527-00-21-032

Osoby uprawnione do reprezentowania spółki:

Jarosław Ławrynowicz - Prezes Zarządu

 

W górę

 

© 1998-2011 - WPW